Park Krajobrazowy "ujście Warty"

Opis

Park Krajobrazowy "Ujście Warty" utworzony w 1996 roku zajmuje obecnie obszar 20 532,46 ha. Obejmuje on gminy: Słońsk, Witnicę, Kostrzyn, Boleszkowice i Górzycę. W centrum parku znajduje się fragment Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego, którego większa część weszła w skład Parku Narodowego "Ujście Warty". Cechą dominującą w krajobrazie są rozległe i podmokłe łąki i pastwiska. Przecinająca je sieć rzek i kanałów jest pozostałością rozbudowanej niegdyś sieci hydrograficznej rzeki Warty. Lasy zajmują tylko kilka procent powierzchni, są jednak niezwykle cenne. Park ten nie posiada otuliny. Ochroną objęte zostały tereny podmokłe w dolinach dużych rzek, mających istotne znaczenie dla rozrodu i bytowania ptactwa wodnego i błotnego. W świecie roślin i zwierząt stwierdza się istnienie 30 gatunków ssaków i ponad 390 gatunków roślin naczyniowych w blisko 50 zespołach roślinnych.


W granicach parku jest wiele rozproszonych, lecz wartych zwiedzenia zabytków architektury i obiektów o historycznym znaczeniu. Ewenementem Kostrzyna są wzniesione na brzegu Odry ruiny twierdzy z widocznymi fortami z XVI wieku, pozostałościami zamku, kościoła, kamienic i torów tramwajowych z 1925 roku. W Dąbroszynie znajduje się kompleks pałacowo folwarczny z XVII wieku i przyległy park w stylu barokowym.
19 czerwca 2001 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów został utworzony Park Narodowy "Ujście Warty" o powierzchni ok. 8000 ha. W lipcu 2001 roku z obszaru Parku Krajobrazowego został wydzielony teren o powierzchni ok. 8000 ha, pozostały obszar (ponad 20 tys. ha) do chwili obecnej administrowany jest przez Park Krajobrazowy "Ujście Warty" z siedzibą w Witnicy.

Park można przemierzać "kamiennym szlakiem" na terenie gminy Górzyca. Więcej na ten temat znajdą Państwo tutaj.