Gębice

Opis

Gębice - Wieś położona na południowy wschód od Gubina przy drodze wojewódzkiej nr 286 Gubin - Lubsko nad rzeką Lubicą. Liczy około 120 mieszkańców. W wiosce sklep spożywczy.

Wieś dawniej ulicówka obecnie wielodrożnica o zabudowie zwartej, szczytowej i kalenicowej. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1158.

Warto wiedzieć:

Na skraju wsi w sąsiedztwie krajobrazowego założenia parkowego możemy zobaczyć ruiny kościoła. Kościół zbudowany został w XV wieku jako salowy z trójbocznym zamknięciem od wschodu, z kruchtą od strony południowej. Po gruntownej przebudowie i powiększeniu w 1770 roku otrzymał późnobarokową formę architektoniczną z czytelnym zarysem budowli gotyckiej. W roku 1921 budowlę poszerzono o kaplicę od strony południowo – wschodniej. Nie użytkowany od 1945 roku popadł w ruinę. Jest murowany, założony na planie o dłuższych bokach wykrojonych faliście. W kruchcie zachowane są sklepienia gwiaździste.

Założony w drugiej połowie XIX wieku Park, jest wielohektarową kompozycją krajobrazową, wykorzystującą naturalne elementy środowiska, w ty przepływającą tutaj rzekę Lubszę. Wśród bogatej rodzimej i aklimatyzowanej roślinności występuje licznie starodrzew.

Ponad 20 domów mieszkalnych we wsi pochodzi z XIX wieku i posiada skromne wartości architektoniczne. Najstarsze powstały na początku XIX wieku (nr 1, 17 – budynek mieszkalno – inwentarski, spichlerz, obora) i w drugiej ćwierci tego stulecia. Na terenie parku znajdują się reszty pałacu zniszczonego w 1945 roku. Pałac zbudowany został w drugiej połowie XVI wieku. W XIX stuleciu (około 1870 roku) poddano go gruntownej przebudowie, powiększeniu i przekształceniu w okazałą rezydencję w duchu neorenesansowym. 

Od 1938 roku do 1943 roku na terenach folwarcznych istniał obóz internowania i jeniecki Stalag III B Furstenberg filia Amtitz, w którym przebywał ojciec Maksymilian Maria Kolbe.

Ponadto na terenie wsi znajduje się sześć dębów szypułkowych w wieku 200 – 300 lat o obwodach od 350 do 600 cm.