Kłopot

Opis

Historia

Wieś pierwszy raz wzmiankowana w 1350 roku. Powstała niewątpliwie w pierwszej połowie XIII wieku. Była własnością książęcą, przekazaną w pierwszej połowie XIV wieku, joannitom ze Słońska. W ich posiadaniu pozostawała do 1810 roku, gdy przeszła do pruskiej domeny królewskiej. Założona została na planie owalnicy, w nowszych czasach przekształconej w wielodrożnicę. Zabudowa zwarta z XIX i XX wieku, o walorach kulturowych.

Archeologia

Przeprowadzone powierzchniowe badania archeologiczne wykazały istnienie nielicznych śladów osadnictwa na obszarze wsi. Zarejestrowano 3 stanowiska datowane na wczesne średniowiecze. Są to ślady osadnicze i osada.

Krajobraz

Zwarta zabudowa zagrodowa położona na falistym terenie w otwartym krajobrazie rolniczym, w pobliżu wału Odry.

Rozplanowanie

Wieś o planie wielodrożnicy położonej przy drodze drugorzędnej prowadzącej z Białkowa do Kłopotu.

Zabudowa

Zabudowa zwarta usytuowana przeważnie przy wspólnej linii rozgraniczeń i zbliżonej linii zabudowy. Zagrody najczęściej składają się z 3-5 budynków wzniesionych na planie podkowy lub litery „L”. Budynki wcześniejsze na rzutach prostokąta, parterowe zamknięte wysokimi dachami krytymi ceramiczną dachówką karpiówką. Elewacje przeważnie tynkowane, wieloosiowe o skromnym detalu architektonicznym w formie opaski czy gzymsów. Budynki z 3-4 ćwierci XIX wieku zamknięte dachami o niższym kącie nachylenia i o bogatszym detalu architektonicznym w postaci profilowanych opasek i gzymsów, gzymsów podokienników, nadokienników i płycin podokiennych, a także lizen niejednokrotnie boniowanych. Pojawiają się także budynki dwukondygnacyjne, ustawione kalenicowo przy wspólnej linii zabudowy tworzące pierzeję. W początkach XX wieku we wsi wzniesiono szkołę i dom ludowy.

Zieleń

Z zieleni komponowanej istnieje, w centrum wsi, aleja lipowa pochodząca prawdopodobnie z początku XX wieku.

Stan zachowania

W obecnym planie, wielodrożnicowym wsi, pomimo zabudowy części nawsia, czytelne jest pierwotne założenie owalnicowe. Niestety, jak wynika z relacji mieszkańców, w 2 połowie XX wieku, rozebrano pałac zlokalizowany w południowej części wsi. W krajobraz wsi wprowadzono nieliczną zabudowę współczesną zachowując jednak zasady kształtowania historycznej przestrzeni. Niestety stan ogólny budynków jest zły. Szkołę zaadaptowano na mieszkania, a dom ludowy użytkowany zgodnie z funkcją.

Znaczenie kulturowe

Ze względu na zachowany plan owalnicowy sięgający czasu średniowiecza, a także interesującą zabudowę zagrodową, a na pewnych odcinkach o charakterze miejskim, wieś ma duże znaczenie kulturowe.