Krzesin

Opis

Historia

Wieś powstała w średniowieczu, należała do joannitów w Słońsku aż do czasu sekularyzacji zakonu w 1810 roku. Założona jako mała rzędówka, taką pozostała do dziś.

Archeologia

Wieś Krzesin należy do niewielu wsi, gdzie podczas powierzchniowych badań archeologicznych, zewidencjonowano dość dużą (17) liczbę stanowisk archeologicznych. Są to: osada z neolitu, cmentarzyska epoki kamiennej i brązu, późnego średniowiecza, a także cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej.

Krajobraz

Wieś zagrodowa położona na płaskim terenie otoczona lasami.

Rozplanowanie

Wieś o planie rzędówki położona przy wiejskiej drodze prowadzącej z Rąpic do Krzesina.

Dominanty

Wieś pozbawiona dominant historycznych.

Zabudowa

Kilka rozproszonych zagród z drugiej połowy XIX wieku w układzie kalenicowo-szczytowym. Budynki zamknięte dwuspadowymi dachami krytymi ceramiczną dachówką karpiówką. Elewacje tynkowane o skromnym detalu architektonicznym w formie opasek okiennych i gzymsów. Na początku XX wieku wzniesiono szkołę.

Stan zachowania

Mimo braków w zabudowie czytelny jest jeszcze rzędowy plan wsi. Budynki przez wiele lat nie remontowane znajdują się w złym stanie technicznym. Budynek szkoły stracił swoją funkcję, zaadaptowano go na mieszkania.

Znaczenie kulturowe

Największe znaczenie kulturowe ma jedno cmentarzysko z epoki brązu.