Jabłonów

Opis


Wieś licząca około 660 mieszkańców, położona w południowej części gminy. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1257 roku. Za jej założycieli należy uznać augustianów z Nowogrodu Bobrzańskiego. Wytyczenie ulic równoległych do ulicy przelotowej, uzupełnione o zagęszczoną zabudowę kalenicową i szczytową nadaje wsi charakter łańcuchówki. Dawniejsze nazwy Jabłonowa: Sonburn (1257), Pulcherfons (1321) i Schoenbrun.

Warto zobaczyć:
- Gotycki kościół p.w. Św. Andrzeja z końca XIII lub początku XIV stulecia, wzmiankowany w roku 1376. W wieku XV został powiększony o kaplicę, kruchtę i wieżę oraz zmieniono mu sklepienia. Budowla jednonawowa, murowana z kamienia i cegły z trzema rodzajami sklepień: czteroprzęsłowe sieciowe (prezbiterium), krzyżowe z rozetami (nawa i kruchta) i żaglowe (zakrystia). Wnętrze posiada późnobarokowe wyposażenie (pierwsza poł. XVIII w.), a na podkreślenie zasługuje zachowanie gotyckiego dzwonu z 1448 roku. Przy kościele znajduje się cmentarz otoczony murem z bramą osiemnastowieczną.
- Kaplica pasyjna z XVIII wieku, barokowa, na rzucie prostokąta, murowana, nakryta dachem namiotowym. Wewnątrz znajduje się rzeźbiona grupa pasyjna późnogotycka z XV wieku. Kaplica usytuowana jest za wsią przy drodze do Żagania.
- Dwór opata z końca XVII wieku, remontowany i rozbudowywany w 1752 roku i w drugiej połowie XIX stulecia. Budowla barokowa, murowana, na planie prostokąta, piętrowa z rokokowym opackim kartuszem herbowym nad wejściem i rzeźbioną kamienną Pietą z 1694 roku na kolumnie przed fasadą.
- Oficyna w pobliżu dworu z czasów jego budowy. Parterowa, murowana, dawniej mieściła się w niej kuchnia używana w czasie wizyt opata.
- Park z końca XVIII wieku, założony w kierunku zachodnim i południowym od dworu.
- Dawna karczma lub dwór sołtysi wybudowany w 1726 roku, prawdopodobnie w miejscu wcześniejszego z XVII wieku. Założony na planie prostokąta, parterowy, murowany z kamienia, nakryty dachem czterospadowym. Potwierdzeniem funkcjonowania sołtysa w Jabłonowie jest dokument starej daty już z 1263 roku określający sołtysi majątek, który w 1686 roku nabyli augustianie z Żagania.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.brzeznica.com.pl/