Gmina Kargowa

Statut:
Powiat: powiat zielonogórski
Województwo: gmina Kargowa
-
-
-
urzad@kargowa.pl
Opis

Gmina Kargowa położona jest na południowo-wschodnich krańcach Wysoczyzny Lubuskiej w Kotlinie Kargowskiej. Miasto Kargowa zlokalizowane jest przy drodze krajowej E-32 w odległości 40 km od Zielonej Góry, 120 km od granicy niemieckiej. Obszar gminy zajmuje 12.847 ha, z tego na użytki rolne przypada 5.382 ha, natomiast na lasy i grunty leśne 6.257 ha. W gminie mieszka ponad 5 700 osób.

Historia

Pierwsza wzmianka o Kargowej dotycząca jej ówczesnego właściciela Dzierżykraja pochodzi z 1360 r.

W XVI w. Kargowa przeszła w posiadanie Żychlińskich, od których w 1641 r. Kargowę nabył Jerzy Unrug. W rękach jego potomków Kargowa pozostała do 1837 r., kiedy rząd pruski w drodze przymusowego wykupu przejął miasteczko i dobra. Już wtedy Kargowa była znaczącą wsią, na co wskazuje otrzymanie w 1637 r. z nadania Władysława IV przywileju czterech jarmarków w roku i jednego targu w tygodniu.
W 1655 r. król Jan Kazimierz w uznaniu wojennych zasług Krzysztofa Unruga w walkach z Tatarami, Kozakami  i Szwedami wydał przywilej przyznający
Kargowej pełne prawa miejskie.
Domy przy rynku i przyległych ulicach pochodzą z pierwszej połowy XIX w. i postawione są na miejscu wcześniejszych, drewnianych. Najstarsze budynki mieszkalne, parterowe ustawione szczytowo, charakterystyczne dla dawnej zabudowy miejskiej zachowały się przy ul. 27 Stycznia (XVIII, początek XIX wieku).

Potencjał gospodarczy i inwestycyjny

Atrakcyjność oferty inwestycyjnej wynika z położenia Kargowej w Kotlinie Kargowskiej, wśród lasów i jezior, nad rzeką Obrzycą. Dogodne połączenie komunikacyjne przy drodze krajowej nr 32 Poznań – Zielona Góra, bliskość granicy zachodniej, sąsiedztwo z Wielkopolską
i nieskażona przyroda z łagodnym klimatem sprzyjają osiedlaniu się na terenie gminy nowych mieszkańców,
a także przedsiębiorców. Wojnowo wraz ze szpitalem leczącym choroby układu oddechowego u dzieci, położone nad jeziorem, wśród lasów sosnowych podkreśla uzdrowiskowy charakter klimatu w gminie Kargowa. Dobrze rozwinięta infrastruktura i uzbrojenie terenów w mieście,
a przede wszystkim posiadanie gazu ziemnego zachęca turystów i przedsiębiorców do osiedlania się w naszej gminie. Gmina Kargowa posiada certyfikaty: Gmina Fair Play 2005, 2006, 2007, 2008 oraz w 2009 złota statuetka - prestiż dla gminy, gwarancja dla inwestora na bardzo poważne traktowanie na terenie gminy.
Na terenie gminy Kargowa działa 340 podmiotów gospodarczych i małych firm produkcyjnych, w tym ubojnie drobiu, gorzelnie, zakłady budowlane, które są motorem napędowym Kargowskiej gospodarki i miejscem pracy dla mieszkańców. Gmina swoją szansę upatruje
w rozwoju turystyki i przetwórstwie rolnym. Są u nas duże sady wiśniowe, jabłoni i gruszy. Największą firmą na terenie miasta jest firma "Nestle" Polska S.A. oddział
w Kargowej, zakład produkujący wyroby cukiernicze znany nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ważną dla podjęcia działalności gospodarczej jest dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna. W gminie Kargowa znajduje się ona na stosunkowo wysokim poziomie, co zapewnia dostęp nowo tworzonym podmiotom gospodarczym do jej urządzeń. Zwodociągowane jest miasto Kargowa oraz wsie Dąbrówka, Smolno Wielkie i Chwalim. Skanalizowane jest miasto. W mieście działalność prowadzą dwa banki. Przedsiębiorcy zrzeszają się w stowarzyszenia. Czynniki te obok przyjaznego klimatu władz miasta stwarzają bardzo dobre warunki do inwestowania.

Infrastruktura

W ostatnim okresie władze miasta koncentrowały swoje działania na wielu istotnych zadaniach inwestycyjnych związanych z infrastrukturą techniczną i społeczno-kulturalną, a dotyczyły one:

 • modernizacji dróg w mieście Kargowa i na terenie gminy,
 • rozbudowy sieci kanalizacyjnej w mieście,
 • modernizacji świetlic wiejskich
 • modernizacji oczyszczalni ścieków
 • poprawy bazy Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup samochodów, doposażenie w sprzęt specjalistyczny, remonty),
 • poprawy stanu dróg, ulic i chodników w mieście i na wsi,
 • zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów,
 • poprawy funkcjonowania placówek oświaty
  i wychowania,
 • utrzymaniu dobrego standardu działania placówek kultury,
 • modernizacji i budowy boiska sportowego,
 • remontu ratusza miejskiego.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Poświęcono wiele uwagi poprawie jakości wody pitnej. Zmodernizowane zostało ujęcie wody pitnej we wsi Smolno Wielkie i Dąbrówka, a także sukcesywnie wymieniano sieć wodociągową w Kargowej, w takich ulicach, jak: Kościuszki, Łąkowa, Wolsztyńska, Kasztanowa oraz częściowo ul. Przemysłowa i wieś Chwalim oraz na osiedlu Dąbrówka, ul. Modrzewiowa, Grabowa i Dolna.
Miasto Kargowa otrzymało nowoczesną stację uzdatniania wody.
Systematycznie też rozbudowywano siec kanalizacyjną
w m. Kargowa, co przyczyniło się do utworzenia 13 km kanalizacji, obecnie sieć ta pokrywa 80% miasta.
W 2010 r. rozpoczęto wodociągowanie wsi Wojnowo i Karszyn.

DROGI I ULICE
Budowa nowych dróg i chodników oraz modernizacja istniejących to jedno z najważniejszych i oczekiwanych zadań w gminie. Jest to związane z rozwojem naszych miejscowości. Do najważniejszych, zrealizowanych już inwestycji drogowych należy zaliczyć:

 • położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich, na osiedlu Dąbrówka
  i w części ul. Browarnej,
 • przebudowa ul. Górnej związana z ułożeniem kanalizacji i nawierzchni bitumicznej oraz parkingiem przy Kościele św. Maksymiliana Kolbe,
 • modernizacja ul. Kościuszki połączona z położeniem kanalizacji burzowej oraz sanitarnej, wykonaniem chodników i nowej nawierzchni oraz modernizacja przepompowni wód deszczowych,
 • odwodnienie drogi przy CPN i położenie nawierzchni z polbruku,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Modrzewiowej i Łąkowej,
 • wybudowanie chodnika w Wojnowie i Smolnie Wielkim,
 • zrealizowanie inwestycji budowy ścieżki rowerowej do jeziora Linie - dł. 5km i w Kargowej o długości
  1 km,
 • budowa chodników w Smolnie Wielkim,
 • budowa drogi na ul. Mickiewicza i Słowackiego, Kasztanowej, Łąkowej, Sportowej i Kolejowej,
 • ułożenie kanalizacji i nawierzchni polbrukowej na ciągu pieszo-jezdnym do obiektów handlowych na os. Dąbrówka
 • modernizacja ulic przy Placu Berwińskiego,
 • modernizacja dróg na osiedlu Dąbrówka, ulice: Modrzewiowa, Grabowa, Dębowa, łącznik do sklepu p. Grabowskiej, Akacjowa, Brzozowa oraz Powstańców Wielkopolskich.

Ponadto w związku z dużymi potrzebami bieżącymi część ulic i dróg o nawierzchni gruntowej okresowo równano
i umacniano tłuczniem np. ul. Polna, Dębowa, Stroma oraz w Obrze Dolnej, Starym Jaromierzu i drogę Linie Wojnowo, dla wygody podróżujących zakupiono nowe przystanki autobusowe, zmodernizowano ulicę Przemysłową, wykorzystując środki ze Sapardu.
W końcu 2004 r. rozpoczęto inwestycję przebudowy ulic śródmieścia Kargowej ul. Dworcowa, Kapitana Więckowskiego, Pocztowa, Słodowa i Nowa. Zadanie zakończono w roku 2006 z wykorzystaniem środków strukturalnych Unii Europejskiej - z programu ZPORR. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji budowy obejścia drogowego Kargowej – rozpoczęcie budowy planowane jest w 2011 r.

Oferta inwestycyjna

1. Teren przeznaczony pod zabudowę przy wyjeździe z Kargowej w kierunku Poznania
Kargowa, ul. Sportowa, powierzchnia - 3,0374 ha.

2, 3. Tereny pod zabudowę rzemieślniczo – usługową
Kargowa, ul. Przemysłowa, powierzchnia - 4,6 ha i 2,5 ha.

4. Kargowa, ul. Paukszty 1, działka pod zabudowę rzemieślniczo – usługową.

5. Os. Dąbrówka – 17 działek pod zabudowę mieszkaniową.
6. Kargowa, ul. Widokowa (rejon ulicy Polnej) – 7 działek pod zabudowę mieszkaniową.
7. Teren pod planowane na lata 2010 – 2025 budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zobacz mapkę obrazującą inwestycje.

Więcej informacji na stronie www.kargowa.pl w linku Inwestycje – „Oferta inwestycyjna”

Kultura i Oświata

Zmieniająca się sytuacja społeczno gospodarcza na przełomie ostatnich lat oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stawiają przed oświatą coraz większe wyzwania. Gmina pragnąc sprostać wymogom unijnym oraz usprawnić działanie placówek stwarza warunki do ich funkcjonowania asygnując środki z budżetu na remont szkół, przedszkola, na kupno potrzebnego sprzętu oraz pomocy naukowych.
I tak w latach 1999-2001 adaptowano pomieszczenia
w budynku przedszkola na potrzeby gimnazjum, wyposażając je w niezbędny sprzęt oraz pomoce naukowe. Utworzono dwie pracownie komputerowe - jedną w Szkole Podstawowej im Kapitana Więckowskiego, drugą w Gimnazjum. Przy Szkole Podstawowej w Kargowej wybudowano kompleks boisk sportowych, a przy Gimnazjum zmodernizowano nawierzchnię istniejącego tam boiska oraz zbudowano kompleks boisk w ramach rządowego programu „Orlik 2012”.
Młodzież kargowskiego Gimnazjum korzysta z hali sportowej w formie namiotu. Hala o powierzchni ponad 600 m2 wyposażona jest w boisko tartanowe i spełnia wszystkie wymogi higieniczno sanitarne.
Szerzeniem kultury i organizowaniem wszelkiego rodzaju imprez zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke, kargowskiego artysty malarza zmarłego w 1936 r. w Kargowej oraz świetlice w poszczególnych miejscowościach. Wilhelm Blanke malował głównie pejzaże i kwiaty, portrety prostych ludzi i procesje kościelne. Wiele jego prac związanych jest tematycznie z naszym miastem. Cztery obrazy Wilhelma Blanke są własnością miasta. Największy z obrazów artysty zatytułowany „Targ w Kargowej” zdobi ścianę sali posiedzeń w ratuszu.
Dla wspomożenia rozwoju w tej dziedziny w gminie podjęto remonty świetlic we wszystkich wsiach wyposażając je również w sprzęt i modernizując ogrzewanie. W roku 2008 oddano do użytku świetlicę w Chwalimiu, zmodernizowaną przy pomocy środków Unii Europejskiej natomiast w 2010 r. wyremontowano świetlice w Starym Jaromierzu, Karszynie, Obrze Dolnej i Smolnie Wielkim – wykorzystując środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
Rozwój czytelnictwa w gminie wspomaga Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej. Rada Miejska doceniając wysoką rangę kulturotwórczą biblioteki badała jej imię znanego pisarza Eugeniusza Paukszty. Corocznie odbywa się Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty „Małe Ojczyzny”. W miarę możliwości finansowych biblioteka uzupełnia księgozbiór. Dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszy się czytelnia internetowa.
Część środków w tej sferze przeznacza się na utrzymanie miejscowego kina, które dzięki temu działa w Kargowej nie przerwanie od wielu lat.
 

Zabytki

Pałac w Kargowej

Dawna rezydencja właścicieli miasta, rodziny Unrugów.  Pochodzi z XVII  w.
W 1730 r. szambelan królewski Karol Unrug przekazał pałac królowi Augustowi Mocnemu w dożywocie z prawem przebudowy i rozbudowy. Po nagłej śmierci króla ogień strawił stary pałac. Po pożarze odbudowano pałac Unrugów, jednak bez architektonicznych dekoracji i wewnętrznego wystroju. Z osiemnastowiecznej zabudowy pozostała oficyna z ciekawym portalem, spichrz i stajnia. Obecnie obiekt jest własnością prywatną bez możliwości zwiedzania.

Ratusz

Swój obecny kształt zawdzięcza rozbudowie w 1856 r. i późniejszym przeróbkom. We frontowej ścianie wmurowana jest tablica upamiętniająca wydarzenie, dzięki któremu Kargowa przeszła do historii Polski jako jedyne miasteczko zachodniej Rzeczypospolitej,          w którym garnizon dowodzony prze kapitana Więckowskiego stawiał zbrojny opór postanowieniom II rozbioru Polski. A także tablica poświecona 200. rocznicy wykonania Mazurka Dąbrowskiego. Na ziemiach zachodnich w Kargowej po raz pierwszy odegrano późniejszy hymn narodowy na powitanie zwierzchnika Księstwa Warszawskiego i króla saskiego, wnuka Augusta III, księcia warszawskiego – Fryderyka Augusta dniu 13 listopada 1807 roku.

Kościół poewangelicki

Obecnie pomocniczy św. Maksymiliana Kolbe, wzniesiony w latach 1801-1805 w miejscu starszej budowli z 1738 r. Prosty w założeniu i bryle posiada stylowe cechy późnego klasycyzmu.

Kościół Parafialny Św. Wojciecha

Wybudowany w 1892 r., przebudowany w 1932 r., nawiązuje stylowo do romanizmu i gotyku.

Kościół w Smolnie Wielkim pochodzi z XVIII w. Styl neoromański.

Kościół w Karszynie

Kościół klasycystyczny, z barokowym wnętrzem, zbudowany w 1792 r.

Pałac w Wojnowie

Wzniesiony w 1910 r. na miejscu starszego w formie neobarokowej. Ciekawostką jest fakt, że do 1945 r. był własnością obecnej królowej holenderskiej. Obecnie mieści się szpital rehabilitacyjno - leczniczy dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego.

Obelisk koło Starego Jaromierza

Upamiętnia mord hitlerowców dokonany 25 stycznia 1945 r. na 41 kobietach pochodzenia żydowskiego. Władze miasta wraz z młodzieżą corocznie w rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń składają wiązanki kwiatów i zapalają znicze pod obeliskiem.

Sport

W Kargowej działa Klub „CARGOVIA" - zrzeszający piłkarzy.
W szkole podstawowej ma swoją siedzibę stowarzyszenie UKS „Top-Spin" Kargowa zajmujący się tenisem stołowym. Przy Gimnazjum działa UKS „Dąbrówka” zajmujący się piłką nożną.
Dużą pomoc okazujemy klubom sportowym wspierając te organizacje finansowo oraz umożliwiając im prowadzenie swojej działalności w lepszych warunkach i z lepszym sprzętem. Podjęto niezbędne remonty obiektów sportowych odprowadzając energię elektryczną na boisko i remontując szatnię oraz zmodernizowano płytę boiska (nowa nawierzchnia). Od połowy czerwca 2009 r. w Kargowej otwarte jest boisko wielofunkcyjne „Moje boisko – Orlik 2012”. Na boiskach można uprawiać piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Boiska są dostępne dla wszystkich, a dzięki oświetleniu można z nich korzystać do późnych godzin wieczornych. Poza boiskami znajduje się tam zaplecze socjalne, toalety, szatnie, natryski, z których także każdy może korzystać. Zapraszamy serdecznie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Baza Naturalna

Jezioro Liny

Turystów, którzy pragną odpocząć zapraszamy nad Jezioro Liny, akwenie o wysokiej klasie czystości. Powierzchnia lustra wody wynosi 28,0 ha a maksymalna głębokość 10,8 m. Powstało na obszarze moreny dennej i należy do bardzo malowniczo położonych zbiorników wodnych. Jezioro jest systematycznie zarybiany, stąd też jest bardzo atrakcyjny dla wędkarzy. 
Położone jest przy trasie Kargowa – Babimost.

Jezioro Wojnowskie

Swoją powierzchnią rozciąga się na przestrzeni 241,78 ha. Właścicielem jeziora jest Marszałek Województwa Lubuskiego
a zarządcą Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Zielonej Górze. W okresie letnim pełni funkcję wypoczynkową
i rekreacyjną. W północnej części jeziora mają swoje siedliska
i ostoje ptaki wodno - błotne. Aby zobaczyć te ciekawe gatunki ptaków zapraszamy nad jezioro wojnowskie.

Park w Kargowej

Jednym z miejsc wypoczynku Kargowian jest przylegający do pałacu park, który powstał w pierwszej połowie XVII w.
z wykorzystaniem ozdobnego ogrodu. Granice parku wyznaczają aleje: Grabowa i Lipowo-Kasztanowa, których wiek jest szacowany na 250 lat i znacznie młodsza Aleja Kasztanowa.
W parku znajdują się cenne gatunki drzew (min. platany, daglezje, cisy oraz buk o obwodzie 750 cm i 28 m wysokości).

Jezioro Zacisze

W lesie pod Chwalimiem znajdziemy malownicze małe jeziorko Zacisze, dziś zupełnie podporządkowane prawom natury.

Współpraca zagraniczna i inna

Podpisano dwie umowy o partnerskiej współpracy:
- 06 lipca 2000 r. pomiędzy niemiecką Gminą Jatznick i Gminą Kargowa - plus herb.
- 23 lipca 2009 r. pomiędzy niemiecką Gminą Schulzendorf i Gminą Kargowa – plus herb.

Region Kozła

Stowarzyszenie Region Kozła powstało jako Porozumienie Międzygminne w Dąbrówce Wielkopolskiej 8 września 1995 r., a następnie przekształciło się w Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Region Kozła aktem podpisanym 17 października 1997 r. w Kargowej. Region Kozła zamieszkuje około 56,6 tys. mieszkańców i zajmuje powierzchnię 1086 km2. Symbolem Regionu jest Kozioł instrument ludowy. Wiele imprez o różnym charakterze organizacyjnym w gminach Regionu Kozła i poza jej granicami uświetniane są grą na tych instrumentach. W skład Regionu Kozła wchodzą gminy: Babimost, Kargowa, Miedzichowo, Trzciel, Siedlec, Zbąszyń i Zbąszynek.      
Lokalna Grupa Działania Region Kozła – stowarzyszenie osób fizycznych i gminy powstałe w 2007 roku realizujące projekty na rzecz społeczeństwa Regionu Kozła w oparciu o środki Unii Europejskiej – tzw. Program Leader+

Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr"

Jest to Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu „Sprewa-Nysa- Bóbr” z siedzibą w Gubinie. Położone po obu stronach odcina granicy niemiecko – polskiej. Euroregion jest platformą dobrowolnej współpracy polskich gmin z gminami niemieckimi. Umowa ramowa o utworzeniu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” podpisana została w dniu 21 września w Gubinie 1993 r. , natomiast 18 grudnia 1997 roku Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa- Nysa-Bóbr” przyjęła w swe szeregi Gminę Kargowa.

Imprezy cykliczne

Tradycyjnie, co roku w kalendarzu imprez swoje miejsce mają:
- Ogólnopolski konkurs literacki Eugeniusza Paukszty „Małe Ojczyzny”, który organizuje Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej,
- Dni Kargowej - w miesiącu czerwcu odbywają się Dni Kargowej, w ramach 
których organizowane są Targi Gospodarczo – Turystyczne i Przegląd Zespołów Śpiewaczych,
- Bieg Kargowiaka - rozpoczęcie Dni Kargowej tradycyjnie poprzedza „Bieg
Kargowiaka". Bieg organizowany jest w kilku kategoriach: bieg przedszkolaków, biegi uliczne szkół podstawowych i gimnazjów oraz bieg otwarty, 
- Dożynki gminne - obywają się pod koniec miesiąca sierpnia lub na początku 
września,
-Spotkania Bożonarodzeniowe - od 2007 roku zorganizowane są przedświąteczne spotkania wigilijne dla mieszkańców Gminy Kargowa na placu przed ratuszem, ph. „Kolędy śpiewajmy serca otwierajmy”.

Zobacz galerię prezentującą zdjęcia z imprez w Gminie Kargowa tutaj