Zespół Przyrodniczo-krajobrazowy Park Słowiański

Opis

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Park Słowiański mieści się w Szprotawie, został ustanowiony 31.05.2007 r. uchwałą Rady Miejskiej  i w całości jest on uznawany za pomnik przyrody.

1. Skrzyżowanie szlaków przed Grodem Chrobry

Zespół jest wkomponowany
w krajobraz wykształconej we wczesnym holocenie pradoliny rzeki
Bóbr, osiągającej w przedmiotowym miejscu szerokość 2 km
i charakteryzującej się osobliwym mikroklimatem. Całość Zespołu znajduje się w granicach miasta oraz
Gminy Szprotawa, na obszarze ok. 85,74 ha. Największą powierzchnię przedmiotowego terenu zajmuje grąd o typowej strukturze i składzie florystycznym. Najstarsze siedliska leśne stanowią wielowiekowe dąbrowy.

W skład Zespołu wchodzą ponadto cenne przyrodniczo starorzecza, bajora, mokradła i źródliska, z charakterystycznymi dla nich siedliskami flory i fauny. Na przedmiotowym obszarze stwierdzono występowanie chronionych oraz rzadkich gatunków flory i fauny. Na terenie Zespołu znajdują się także integralne obiekty kulturowe.

Ogólne cele ochrony:

 - Zachowanie krajobrazu pradoliny Bobru o wyjątkowych wartościach

2. Grzęzawisko Chorwackie

przyrodniczo–widokowych, reprezentatywnych dla zalesionej strefy nadrzecznej z dawnymi rozlewiskami i starymi korytami rzecznymi;
 - Zachowanie naturalnych i zbliżonych do naturalnych zbiorowisk roślinnych pradoliny oraz stworzenie warunków dla restytucji zbiorowisk przekształconych lub zniszczonych, a także dla restytucji fauny;
 - Zachowanie i restytucja struktury i dynamiki środowiska przyrodniczego dla potrzeb naukowych, dydaktycznych i ogólnopoznawczych;
 - Zachowanie obiektów kulturowych.

Rzeka Bóbr - główny element krajobrazu Zespołu - na odcinku, przechodzącym przez jego teren, posiada klasyfikację rzeki górskiej.

Na omawianym obszarze zachowały się do czasów współczesnych fragmenty wielowiekowej dąbrowy, uznawanej za drzewostan naturalny. Kilkadziesiąt dębów, szypułkowych i bezszypułkowych to pomniki przyrody i egzemplarze, uznawane za takie z racji wieku, bądź formy. Jeśli można w dużym uproszczeniu zobrazować krajobraz Zespołu, to jawi się on nam jako archaiczna dolina rzeczna z godnym jej wiekowym ogrodem dębowym. Drugim wyróżnikiem omawianego krajobrazu są olsy bagienne, porastające żyzne bagienne siedliska o wysokim poziomie wody stojącej, tu: starorzecza i pasy cieków pochodzące z odkrytych źródlisk. Ten typ naturalnie powstałego krajobrazu stanowi niemal połowę obszaru Zespołu.
 
Występujące na omawianym terenie zespoły roślinności źródliskowej, ze względu na unikatowość samych siedlisk, należą do najcenniejszych przyrodniczo. To tu zarejestrowano stanowiska występowania żółwia błotnego, traszki zwyczajnej
i innych gatunków ściśle chronionych.

3. Jeden z punktów dydaktycznych
Znaczącą funkcję w kreowaniu omawianego krajobrazu stanowią relikty dawnego ogrodnictwa parkowego, w zakresie kształtowania flory polegającego na nasadzeniu
w różnych układach różnorodnych typów siedlisk leśnych oraz nasadzeniu gatunków sprowadzonych. Wprawne oko dostrzeże pozostałości tychże osobliwych działań, np. w postaci pierścieni otaczających, niczym pasma orbitalne, parkową polanę albo Gród Chrobry. Dzięki dawnej działalności ogrodniczej, na obszarze Zespołu rejestrujemy egzemplarze sosny wejmutki, choiny kanadyjskiej, dębu błotnego, dębu czerwonego, kasztanowca czerwonego, sosny czarnej.

Na terenie Zespołu występuje 70 gatunków ptaków, m. in.: dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, jarzębatka, muchołówka białoszyja i gąsiorek.

Park wiąże się także z postacią wybitego Szprotawianina, poety i dramaturga Henryka Laubego (1806-1884), przyjaciela księcia Pücklera – twórcy słynnego Parku Mużakowskiego. Jedna z akcji jego romantycznej powieści rozgrywa się właśnie
w tym parku.
 
Pewne wątki skłaniają ku przeświadczeniu, iż XIX-wieczny romantyczny park – busz zakonnic, powstał właśnie na podstawie inspiracji, czerpanej z mużakowskiego wzorca.

 

Źródło informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_Przyrodniczo-Krajobrazowy_Park_S%C5%82owia%C5%84ski

Zdjęcia:
1. Autor: Maciej Boryna,
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:S%C5%82owia%C5%84ski_kapliczka.jpg&filetimestamp=20070603181625, udostępnione na GNU Licencji Wolnej Dokumentacji 1.2
2. Autor: Maciej Boryna,
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Park_Slow.jpg&filetimestamp=20070509214224, udostępnione na Licencji Wolnej Sztuki
3. Autor: Maciej Boryna,
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:SlavParkPunkt.jpg&filetimestamp=20080612072007, udostępnione na GNU Licencji Wolnej Dokumentacji 1.2.