Rzeka Leniwa Obra

Opis

Rzeka Leniwa Obra jest także nazywana Gniłą Obrą. Rzeka jest prawym dopływem Obrzycy. Jej źródła znajdują się na północny zachód od Brójec.

Dolina Leniwej Obry objęta jest ochroną w postaci obszaru Natura 2000 "Dolina Leniwej Obry".

Znaczną powierzchnię zajmują ekstensywnie użytkowane lub porzucone łąki ostrożeniowe, rajgrasowe i trzęślicowe, będące siedliskiem m. in. takich gatunków roślin jak mieczyk dachówkowaty, goździk pyszny, storczyk kukawka, kukułka plamista, kukułka krwista, kruszczyk błotny, oman wierzbolistny. Zachowały się tu też zbliżone do naturalnych łęgi olszowe i jesionowe oraz grądy - z lilią złotogłów, śnieżyczką przebiśnieg, buławnikiem czerwonym, podkolanem białym i wawrzynkiem wilczełyko. W dolinie występuje też wiele rzadkich gatunków ptaków, takich jak orlik krzykliwy czy żuraw.

Źródło informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gni%C5%82a_Obra

Zdjęcie: Wikipedia.org