Bledzew

Opis


BLEDZEW
(Blesen) - niegdyś miasto, obenie duża wieś gmina położona na lewym brzegu Obry, ok. 10 km na południowy-wschód od Skwierzyny. Apteka. Bank. Sklepy. Bar. Nad Zalewem Bledzewskim i Jeziorem Chycińskim ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe i gospodarstwa agroturystyczne.

HISTORIA:
Bledzew to bardzo stara polska osada, której dzieje
wiążą się ściśle z historią istniejącego tu dawniej klasztoru cystersów. W r. 1232 książę wielkopolski Władysław Odonic nadał cystersom grunty nad Obrą. Pierwotną siedzibą zakonników było pobliskie Zemsko, a od XV w. Bledzew. Opatami w Bledzewie byli wyłącznie Po­lacy.
Pierwsza wzmianka o Bledzewie pochodzi z 1235 r. i jest związana z fundacją kościoła. W r. 1312 wieś przeszła na własność klasztoru cystersów w Zemsku. W r. 1414 cystersi przenieśli klasztor do Bledzewa. W 1458 r. osada otrzymała prawa miejskie od Kazi­mierza Jagiellończyka. Po lokacji zaczęło w Bledzewie rozwijać się sukiennictwo, piwowarstwo i szewstwo. W wyniku II rozbioru Polski Bledzew dostał się pod panowanie pruskie. W latach 1807—1815 należał do Księstwa Warszawskiego, po czym ponownie do Prus. W 1835 r. nastąpiła kasata klasztoru, którego zabudo­wania zburzono w 1840 r. W XIX w. rozwijało się tutaj gorzelnictwo, sadownictwo, powstała też fabryka krochmalu.


Rynek w Bledzewie

Ludność Bledzewa pielęgnowała tradycje polskie. Język polski do 1820 r. był językiem urzędo­wym, później zaś, mimo silnej germanizacji, utrzymał się aż do czasu powrotu Bledzewa do Macierzy. W la­tach II wojny światowej istniał tu obóz pracy przy­musowej, w którym więziono ok. 70 osób, głównie Po­laków i Ukraińców.
W dniu 3 II 1945 r. miejscowość zajęły oddziały radzieckie. Ze wzglę­du na rolniczy charakter Bledzew zaliczony został w 1945 r. do rzędu wsi.

Wnętrze zabytkowej elektrowni
Wnętrze zabytkowej
elektrowni w Bledzewie

ZABYTKI:
Rozplanowanie Bledzewa pochodzi z czasu nadania mu praw miejskich. Centrum stanowi prostokątny ry­nek. Najstarszym elementem zabudowy jest kościół, pierwotny ufundowany ok. 1235 r., obecny późnogotycki, wzniesiony w XV w. zapewne z fundacji cystersów. W okresie przebudowy kościoła, dokonanej w latach 1881—1882 przedłużono nawę ku zachodowi, dobudowano wieżę oraz kaplicę. Kościół jest budowlą jednonawową, z trójbocznym zamknięciem od wschodu i wbudowaną w korpus neogotycką wieżą. Nawa nakryta jest stropem drewnianym. Na zewnątrz kościół jest oskarpowany. Zachowały się gotyckie, ostrołukowe, profilowane okna oraz podobny portal w północnej elewacji. Szczyt empory jest neogotycki. Barokowe wyposażenie wnętrza o dużych wartościach artystycznych pochodzi z XVII - XVIII w. (ołtarz boczny, ławy kolatorskie, rzeźby, obrazy). W neogotyckim ołtarzu głównym z 2 poł. XIX w. znajduje się barokowy obraz koronacji Matki Boskiej z XVII w. Wśród zabudowy mieszkalnej zachowało się kilkanaście domów z 1 poł. XIX w. o skromnych cechach klasycystycznych, skupionych głównie wokół rynku — murowane, parterowe i piętrowe, usytuowane są kalenicowo. W rynku barokowa figura Jana Nepomucena, wzniesiona w XVIII w. Dawny młyn pocysterski, wzniesiony w XVIII w. prawdopodobnie na miejscu pierwotnego z XVI w. Obecny posiada konstrukcję szachulcową. Jest to obiekt piętrowy, zbudowany na rzucie prostokąta.

Turystyka wodna po okolicznych jeziorach, rzekach i kanałachBledziew jest siedzibą gminy, w obrębie której znajduje się wiele atrakcji turystycznych.

Na podstawie książek Bogdana Kucharskiego „Ziemia Gorzowska – szlaki piesze” i Jana Krajniaka „Pojezierze Lubuskie” oraz strony internetowej
Gminy Bledzew www.bledzew.pl.


zdjęcia współczesne: Ryszard "DIK" Denenfeld
nadesłał: Staszek Pietkiewicz