Małoszewo

Opis

UKŁAD URBANISTYCZNY

 
Historyczny (XIX-wieczny)  
 
Niewielkie, wielobudynkowe założenie folwarczne, rozlokowane po północno-zachodniej stronie drogi
Bledzew - Zemsko. Zabudowa rozlokowana w dwóch zespołach: zachodni w kształcie podkowy, otwartej od południa, z sześcioma budynkami gospodarczymi, wschodni - 2-budynkowy, z obiektem fabrycznym (krochmalnia). Do obu podwórzy prowadziły odrębne drogi dojazdowe, łączące się na wysokości szosy. Przed w/w podwórzami posadowione były trzy, wolnostojące budynki, prawdopodobnie mieszkalne.
 

 
Współczesny 
 
Małoszewo to niewielka osada w sołectwie Bledzew, położona bezpośrednio po wschodniej stronie Bledzewa, przy drodze do
Skwierzyny. Pierwotne podwórza gospodarcze uległy częściowemu zatarciu, obecnie tworzą jedno wnętrze. Zabudowa zwarta, o charakterze gospodarczym, wzniesiona w okresie kon. XIX w. - pocz. XX w., obecnie użytkowana przez GS. Na froncie zespołu dwa budynki mieszkalne murowane, nakryte dachami 2-spadowymi, z kon. XIX w. (północny) i z l. 20-tych XX w. (przy szosie). Droga dojazdowa brukowana, obsadzona kilkudziesięcioletnimi lipami.
 
 
WYKAZ OBIEKTÓW CHRONIONYCH
  
- bud. mieszkalny nr 1, mur. kon. XIX w.
- bud. mieszkalny nr 2, mur. l. 20-te XX w.