Gmina Wymiarki

Statut:
Powiat: powiat żagański
Województwo: gmina Wymiarki
-
-
-
sekretariat@wymiarki.pl
Opis


Gmina Wymiarki
obejmuje powierzchnię 6309 ha. W skład Gminy wchodzi siedem miejscowości: Wymiarki, Witoszyn, Witoszyn Górny, Lutynka, Silno Małe, Lubartów, Lubieszów. Na terenie Gminy znajduje się 1.795 ha użytków rolnych
w tym: grunty orne 1.112ha, użytki zielone 67
4ha, sady 9ha co stanowi 28% całej powierzchni Gminy.

Na terenie gminy Wymiarki odbywa się co rocznie szereg imprez kulturalnych m.in. impreza promująca potencjał turystyczny gminy, Dni Borów Dolnośląskich (druga połowa sierpnia), Święto chleba i kiełbasy, które jest prezentacją osiągnięć miejscowych rolników i rzemieślników (sierpień, wrzesień). Na przełomie lipca i sierpnia odbywa się również przegląd zespołów rocowych „Cztery Bory Roku”.


W gminie zlokalizowanych jest sześć szlaków rowerowych:

SZLAK „LUTYNKA” (BRĄZOWY) - Jedna z krótszych z zaprojektowanych tras rowerowych, polecana na rozgrzewkę. Łagodna, przyjemna i ciekawa, wiodąca przez tereny atrakcyjne krajobrazowo. Przebiega przez Witoszyn Dolny, Witoszyn Górny, Lutynkę, Wymiarki i zawraca do Witoszyna Dolnego. Jej długość to ok. 11 km. Stopień trudności w skali od 1 do 5 ocenia się na 1 – 2.

SZLAK „STARY” (CZARNY) - W przeważającej mierze trasa leśna, mniej szosowa, nawiązująca do starego traktu komunikacyjnego łączącego Gozdnicę z Lubartowem. Trasa wymagająca cierpliwości, jednak dostarczająca historycznych wrażeń i satysfakcji. Przebiega przez Wymiarki, droga pożarowa „Gozdnicka”, skrzyżowanie przy „Spalonej Leśniczówce”, skrzyżowanie „Wuja Sama”, skrzyżowanie „Do Przewozu”, Lubartów, Straszów, Silno Mała i powraca do Wymiarek. Jej długość to ok. 21 km, a stopień trudności od 1 do 3.

SZLAK „LUBARTÓW” (ŻÓŁTY) – To szlak długości około 17 km, którego skalę trudności wyznacvza się pomiedzy 1 a 3. Przebiega od przez Wymiarki, dalej skrzyżowanie „Pod Słupem”, „Pod Dębem”, „Wuja Sama”, „Do Przewozu”, następnie prowadzi do Lubartowa dalej do Straszowa, Silna Małej I zawraca do Wymiarek.

SZLAK „LIPA” (ZIELONY) – To kolejna trasa rowerowa. Jej długość to ok. 28 km. Rozpoczyna się w Wymiarkach i wiedzie przez skrzyżowania: „Pod Dębem”, „Wuja Sama” dalej prowadzi do Lipy Łużyckiej, Gozdnicy i przez skrzyżowanie „Przy Spalonej Leśniczówce”. Kończy się powrotem do Wymiarek. Jest to najłatwiejsza z tras, jej poziom określa się na 1.

SZLAK „BOROWE” (NIEBIESKI) – Przedostatnia z proponowanych tras ma długość ok. 22 km. Jej początek jest w Wymiarkach, dalej prowadzi przez skrzyżowania: „Pod Słupem”, „Pod Dębem” potem droga pożarową „Gozdnica” a następnie skrzyżowanie „Przy Spalonej Leśniczówce”. Później wiedzie przez Gozdnice, Borowe, Witoszyn Dolny i zawraca do Wymiarek. Jej trudność określana jest na 1 – 2.

SZLAK „PRZEWÓZ” (OZNAKOWANIE: CZERWONE KÓŁKO) – Dystans tej trasy to jedynie ok. 4 km. Intencją wyznaczenia tej trasy było połączenie sieci szlaków gminnych z przejściem granicznym w Przewozie. Także po to, by rowerzyści niemieccy mieli do dyspozycji oznakowany szlak, zapewniający pewne dotarcie do Wymiarek i z powrotem. Nie oznacza to jednak, ze trasa pozbawiona jest jakichkolwiek walorów. Szlak przebiega od skrzyżowania „Do Przewozu” przez „Południk 15 stopni” aż do Przewozu. Stopień  jego trudności to 1-3.

Zabytki architektury gminy:
kościół p.w. św. Anny w Lutynce z XI wieku, przebudowany w XIV wieku 
-
kościół parafialny p.w. św. Michała  w Witoszynie Dolnym z początku XIV wieku, przebudowany w XVI w. We wnętrzu zachowany późnogotycki tryptyk.
kościół poewangelicki w Witoszynie Dolnym z początku XIX wieku z wieżą widokową
wiatrak typu holenderskiego w Witoszynie Dolnym z 1852 roku
dwa krzyże pokutne w Lutynce przy kościele z wyrytą datą 1418 r,

 

 

 


Pzyroda gminy

Gmina leży na północy Wzniesienia Żarskiego, na południu otoczona jest Borami Dolnośląskimi. Wzniesienia stanowią morenę czołową powstałą w okresie zlodowacenia środkowo-polskiego. Jej pagórki dochodzą do wysokości 200 m n.p.m.(mowa o Cygańskich Górach). Bory Dolnośląskie porastają płaską powierzchnię, nieznacznie pochyloną ku południowi i wschodowi. Powierzchnia gminy wynosi 6 309 ha, w tym lasy zajmują 64% powierzchni gminy, i właśnie rozległy obszar o randze ponadregionalnej, jaki stanowią Bory Dolnośląskie, stawia gminę Wymiarki wśród stosunkowo interesujących przyrodniczo gmin pasa przygranicznego. Obszar Borów Dolnośląskich, który wchodzi w skład lasów występujących na terenie gminy Wymiarki należy do największych w Europie Środkowej zwartych kompleksów leśnych. Na terenie tym zachowały się nieliczne fragmenty unikalnych zespołów roślinnych. Świat zwierząt reprezentowany jest m.in. przez jelenia, sarnę, dzika, lisa, jenota oraz przez typowe gatunki zaliczane do fauny Polski. Na szczególną uwagę zasługuje gryzoń popielica gatunek objęty ochroną. Tereny te są miejscem migracji łosia oraz wilka. Świat ornifauny, czyli ptaków, jest bardzo bogaty. Wyróżnikiem są głuszec i cietrzew, poza tym bielik, bocian czarny, kania rdzawa, krzyżodziób świerkowy. Flora reprezentowana jest przez wiele gatunków roślin naczyniowych m.in. przez gatunki chronione, takie jak rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, borówka bagienna, długosz królewski, pióropusznik strusi oraz podrzeń żebrowiec. Przeważający skład drzewostanu zdominowany jest przez bór mieszany z przewaga sosny zwyczajnej, w dolinach cieków i zagłębieniach terenowych zachowały się fragmenty boru bagiennego oraz olsu typowego. Na obszarze leśnym występują pojedyncze egzemplarze drzew z gatunków „przywleczonych”, takie jak kasztan jadalny, sosna wejmutka oraz sosna smołowa. Gady reprezentowane są przez 6 gatunków w tym dwa gatunki jaszczurek, na uznanie zasługuje wąż gniewosz plamisty - gatunek rzadki i zagrożony. Tereny zbiorników wodnych hodowlanych i poeksploatacyjnych są ostoją wielu gatunków płazów. Gatunek płaza traszka zwyczajna, która zasiedla wody potoków na terenie gminy jest wskaźnikiem czystości wód.

Euroregion:
Gmina Wymiarki uczestniczy w pracach struktur transgranicznych, należy do Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" z siedzibą w Gubinie. Działalność
w euroregionie polega m.in. na organizowaniu wymiany doświadczeń z partnerami niemieckimi, na podejmowaniu działań mających na celu integrację oraz rozwój społeczno-gospodarczy obu stron pogranicza. Wiele prac jest wspieranych finansowo z programów pomocowych Unii Europejskiej. Gmina ma już bogate doświadczenie w sięganiu po środki europejskie. Wykorzystano je m. in. na dofinansowanie imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, na publikację materiałów promocyjnych, a także na zadania inwestycyjne.

Źródło: www.ugwymiarki.w.interia.pl