Gmina Brzeźnica

Statut:
Powiat: powiat Żagański
Województwo: gmina Brzeźnica
-
-
-
ugbrzeznica@brzeznica.com.pl
Opis

Gmina Brzeźnica położona w płd. części woj. lubuskiego o pow. 122 km2 Zamieszkują ją 3.994 osoby. Gmina położona jest blisko przejść granicznych z Niemcami w Olszynie, Gubinku, Łęknicy i Gubinie oraz w sąsiedztwie Zielonej Góry, Żagania i Kożuchowa. Gmina należy do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Na terenie gminy znajduje się 13 miejscowości - 9 wsi sołeckich   i 4 przysiółki. Wsie sołeckie: Brzeźnica, Jabłonów, Karczówka, Marcinów, Chotków, Stanów, Przylaski  Wichów, Wrzesiny. Przysiółki: Studnice związane z Chotkowem, Wojsławice związane  z Przylaskami, Trojanówka i Przyborze związana z Wichowem
Osadnictwo na terenie gminy ma bardzo stary rodowód. Po drugiej wojnie światowej, na teren gminy przybyli osadnicy   m.in. z okolic: Pińska, Brześci, Wilna, Krakowa, Żytomierza, Lwowa, Tarnopola, Czerniowców, Rzeszowa, Stanisławowa, Poznania, Łodzi. Wśród nich  byli także osadnicy wojskowi.

Na terenie gminy występują zabytki budownictwa, architektury sakralnej i świeckiej. Najlepiej zachowane układy przestrzenne o wysokiej klasie zabytku architektury posiada wieś Jabłonów. Cennym zabytkiem  jest dwór obronny w
Chotkowie.  Z dziewięciu wsi, siedem posiada obiekty architektury i budownictwa wpisane do rejestru Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Spośród 7 wsi, jako szczególnie wyróżniające się pod względem wartościowym układu przestrzennego są Jabłonów oraz Brzeźnicę, Chotków i Wrzesiny. Te trzy ostatnie miejscowości tworzą układ przestrzenny ciągnący się nieprzerwanie wzdłuż rzeki Brzeźnicy. We wsi Przylaski znajduje się poniemiecki pomnik, pamięci mieszkańców tejże wsi poległych w czasie I wojny światowej.

W dolinie dolnego biegu rzeki Brzeźnicy znajduje się  rezerwat przyrody "Dąbrowa Brzeźnicka". W drzewostanie dominują dęby i graby, lipy, osiki, topole białe, jawory, buki, wiązy, jesiony, introdukowaną sosnę wejmutkę i daglezję zieloną. W niższych partiach rosną krzewy i rośliny runa. W lasach zamieszkuje wiele gatunków ptaków i  dzikie ssaki: lisy, zające, sarny, dziki i zwierzęta mniejsze. Gmina na swoim terenie ma dwa pomniki przyrody(Pomnik przyrody nieożywionej - głaz narzutowy pod nazwą "Ołtarz", Pomnik przyrody – drzewo, buk zwyczajny) oraz dwa użytki ekologiczne( użytek ekologiczny „ Przywale” i użytek ekologiczny „Przylaski”).
Walory kulturowe to m.in element etnograficzny, jakim jest pochodząca z Bukowiny grupa górali czadeckich, którzy osiedlili się tutaj w 1945 roku. Górale kultywują swój folklor w zespołach i kapelach ludowych takich jak: „Wichowianki” „Źródełko” „Watra”,„Mała Watra” „Syrba” „Kapela Buganików”. Gmina posiada także produkty lokalne.

Strefa zorganizowanej działalności inwestycyjnej obejmuje tereny o niskiej bonitacji gleb, dobrych warunkach budowlanych. Szczególnie dogodne warunki do inwestowania występują na obszarze między Brzeźnicą, Wrzesinami a Jabłonowem.